Chrzest Święty

  • Zapisy dzieci do chrztu odbywają się w kancelarii parafialnej.

 Do zapisu należy przynieść:

  • akt urodzenia dziecka,
  • dane adresowe rodziców chrzestnych,
  • zaświadczenie proboszcza miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

 

Teologia sakramentu chrztu

 

Chrzest jest  bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Bóg zaprasza człowieka do komunii z sobą, obiecuje życie bez końca, dlatego każdy, kto przyjmuje chrzest musi na Boże zaproszenie odpowiedzieć swoim „Tak”. Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice. „Kościół od czasów starożytnych praktykował chrzest dzieci. (…) Chrzest jest zatem łaską, niezasłużonym darem, przyjęciem nas przez Boga bez warunków wstępnych. Wierzący rodzice, którzy chcą tego, co najlepsze dla swoich dzieci, chcą też chrztu, przez który dziecko zostaje uwolnione od grzechu pierworodnego i z mocy śmierci” (KKK 1250, 1282). Chrzest dziecka zakłada, że rodzice chrześcijańscy wprowadzą je w wiarę. Każdy człowiek rodzi się ze zdolnością do wiary, ale musi ją poznać i nieustannie rozwijać. Dlatego konieczne jest, aby każdy, kto przyjął chrzest jako dziecko, w późniejszym życiu w sposób świadomy dał odpowiedź Bogu na jego zaproszenie. W tym procesie ważną rolę mają do spełnienia rodzice dziecka, aby swoim życiem i świadectwem podprowadzić dziecko do wiary i osobistego wyboru Boga w życiu.

 

 

 

Celebracja sakramentu

„Klasyczna forma udzielania chrztu przewiduje trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie. Najczęściej jednak trzykrotnie polewa się główkę dziecka wodą przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez szafarza sakramentu słów: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Woda symbolizuje oczyszczenie i nowe życie, co znalazło swój wyraz już przy okazji chrztu nawrócenia, którego udzielał Jan Chrzciciel. Chrzest, który udzielany jest wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jest czymś więcej niż znakiem nawrócenia i pokuty, jest nowym życiem w Chrystusie. Dlatego celebracji sakramentu chrztu towarzyszą jeszcze inne znaki: namaszczenie, biała szata i świeca” (YC 195).

Sakrament udzielany jest w parafii zamieszkania. Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię do chrztu, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody obydwu proboszczów.

 

Zgłoszenia do chrztu przyjmowane są tylko w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka.

Zwraca się też szczególną uwagę na wybór chrześcijańskiego imienia dla dziecka. Imieniem, które otrzymujemy na chrzcie zwraca się do nas Bóg: „Wezwałem cię po imieniu, jesteś mój!” (Iz 43,1). Chrzest i nadanie imienia utwierdza nas w swojej indywidualności. Otrzymanie na chrzcie imienia oznacza, że Bóg mnie zna, akceptuje mnie i przyjmuje (Por. YC 201). „Chrześcijanie z wielkim szacunkiem odnoszą się do imienia każdego człowieka, gdyż imię jest ściśle związane z tożsamością i godnością ludzką. Od dawien dawna chrześcijanie szukają dla swoich dzieci imion w katalogach świętych. Czynią to, wierząc, że patron będzie dla nich wzorem i ich szczególnym orędownikiem u Boga” (YC 361).

Dla każdego kandydata do chrztu należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Ten wybór podobnie jak zgłoszenie dziecka do chrztu należy do rodziców dziecka. Ponieważ w obrzędach chrzcielnych chrzestni wyznają wiarę we własnym imieniu, do pełnienia tej funkcji nie należy wybierać osób, które szczerze nie mogłyby złożyć tego wyznania. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach nie sakramentalnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej. Chrzestni nie należący do naszej parafii powinni dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić obowiązki chrzestnego.

Rodzice dziecka powinni zaopatrzyć się w białą szatkę i świecę.

Po obrzędzie namaszczenia następuje obrzęd włożenia białej szaty, któremu towarzyszą słowa modlitwy: „N., stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne”. Biała szata posiada podwójną symbolikę. Po pierwsze jest symbolem błogosławieństwa. Posiadanie ubrania jest także znakiem harmonijnego i bezpiecznego życia. W Biblii nagość jest symbolem grzechu i przekleństwa, dlatego włożenie szaty jest wyrazem odkupienia i zbawienia. Z tym wiąże się druga symbolika szaty chrzcielnej. Założenie szaty chrzcielnej jest symbolem „przyobleczenia się” w Jezusa Chrystusa czyli całkowitego zjednoczenia się z Nim. Dar chrzcielnego zanurzenia w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, pociąga za sobą konieczność zmiany stylu życia czyli konieczność założenia nowej szaty.

Zapalona świeca, którą otrzymują rodzice w czasie chrztu jest czytelnym i ważnym znakiem liturgii. Jest ona symbolem Chrystusa, który pragnie obdarzać to dziecko nowym życiem. Troską rodziców i chrzestnych jest to, aby to światło życia, światło Chrystusa, nigdy nie zagasło w życiu tego dziecka. Oznacza to, że od momentu chrztu całe życie chrześcijanina ma być zespolone z Jezusem Chrystusem. Jedność z Chrystusem wyraża się w słuchaniu Jego słowa, karmieniu się Eucharystią oraz w przyjęciu Jego Ducha i kierowaniu się Jego natchnieniami w codziennym życiu. Ochrzczony powinien być świadkiem obecności Chrystusa w świecie.

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 000

KONTAKT

pl. Jana Pawła II 1

59-420 Bolków

kancelaria@parafiabolkow.pl

+ 48 75 741 33 04

NASZ FACEBOOK

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 0001

WARTO KLIKNĄĆ

Copyright © 2024 Parafia Bolków. Wszelkie prawa zastrzeżone.